P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I  

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.simplehome24.pl (zwany dalej: „Sklepem”). 

 

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Dawid Depiński SimpleHome z siedzibą w Łódź 90-224, ul. Pomorska 83/85, NIP: 8291732314,

 

1. Definicje

1.1. Administrator – Dawid Depiński SimpleHome z siedzibą w Łódź 90-224, ul. Pomorska 83/85, NIP: 8291732314.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.simplehome24.pl

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce.

1.7. Konto Klienta - usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

2. Zbieranie danych

2.1. Użytkownik może przeglądać Sklep bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień punktu (7) poniżej (Dane pobierane automatycznie).

2.2 Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy użytkownik dokonuje jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta Klienta w Sklepie zwane jako zamówienie gościa. 

2.3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Użytkownika jest m.in. podanie danych Użytkownika. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Użytkownika, gdyż Sklep nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Użytkownikiem w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia Umowy Sprzedaży.

2.4. Sklep zbiera następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towaru (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miejscowość). W przypadku Przedsiębiorcy powyższy zakres danych jest poszerzony o nazwę firmy Przedsiębiorcy oraz NIP.

2.5. W przypadku rejestracji konta dodatkowo wymagane jest od użytkownika podanie loginu oraz hasła zabezpieczającego do konta. 

2.6. Dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta Klienta. 

2.7. Automatycznie podczas korzystania ze sklepu pobierane są:

- adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu

- rodzaj przeglądarki;

- czas dostępu;

- typ systemu operacyjnego.

- zainteresowania, wiek lub płeć Użytkownika.

Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”) oraz system Google Analytics

3. Cel zbierania i przetwarzania danych w sklepie

3.1. Sklep zbiera dane Użytkownika w celu zawarcia z nim Umowy Sprzedaży oraz w związku z jej wykonywaniem. (art. 6 ust. 1 lit b RODO) 

3.2. Świadczenie usług i zapewnienia obsługi Użytkownika. (art. 6 ust. 1 lit b RODO) 

3.3. Realizacja Zamówienia, zawarcie oraz wykonanie Umowy Sprzedaży. Zakupy bez rejestracji Konta Klienta oraz zakupy z rejestracją Konta Klienta (art. 6 ust. 1 lit b RODO) 

3.4. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

3.5. Przyjmowanie i rozpatrywanie zwrotów towaru (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

3.6. Przyjmowanie i rozpatrywanie zastrzeżeń oraz zapytań Użytkowników (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

3.7. Ulepszanie usług Sklepu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

3.8. Tworzenie wewnętrznych raportów, analiz i statystyk (art. 6 ust. 1 lit f RODO) 

3.9. Marketingu usług i towarów oferowanych przez Sklep (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody), (art. 6 ust. 1 lit a RODO) 

3.10. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie, dodatkowo dane Użytkowników wykorzystywane są w celu:

 3.10.1 Utworzenia indywidualnego Konta Klienta

 3.10.2 Zarządzania tym kontem

 3.10.3 Możliwości dokonania zakupów w Sklepie i realizacji złożonych zamówień.

3.11. Wykonywania ciążących na Sklepie obowiązków prawnych

 3.11.1. Rozpatrywania reklamacji z tytuły rękojmi lub gwarancji w terminie przewidzianym przez przepisy 

 3.11.2. Rozliczenia podatkowego 

3.12. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych sklep będzie korzystać: 

- przez czas w którym przepisy nakazują przechowywać dane w celach podatkowych

- przez czas, w którym sklep może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO

3.13. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Użytkownika będą zbierane i wykorzystywane przez Sklep w celach przedstawienia oferty handlowej, przeprowadzenia konkursów i innych działań marketingowych.

3.14. W przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci wysyłania newslettera zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 243) dane Użytkownika będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Sklep - wyłącznie w przypadku wyrażenia stosownej zgody w tym celu.  Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

3.15. Użytkownik może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Użytkownika, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.

3.16. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

 3.16.1. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);

 3.16.2. wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

 3.16.3. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe;

4. Komu i w jakim celu Sklep przekazuje dane osobowe użytkowników ? 

4.1. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim, z którymi współpracuje sklep Simplehome. 

- Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa NIP: 525-000-73-13, KRS: 0000334972

- Inpost S.A, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków NIP: 679-308-76-24, KRS: 0000536554

4.2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe zostaną przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15

4.3 Sklep powierza dane osobowe użytkowników firmie hostingowej OVH sp. z o.o. Ul. Szkocka 5/1, 54-402 Wrocław NIP: 8992520556, KRS: 0000220286

4.3 Sklep powierza dane osobowe firmie Ceneo Sp. z o.o. ul.Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań NIP: 7792420393, KRS: 0000493884

4.4. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. 

5. Prawa użytkownika, dostęp do danych osobowych

5.1.  Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 

5.2. Jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

5.3. Użytkownik może złożyć wniosek dotyczący danych osobowych o: 

- Sprostowanie (poprawienie) danych
- Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie
- Ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku)
- Dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez sklep danych oraz o kopię danych)
- Przeniesienie danych do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z wyżej wymienionych praw Użytkownik może skorzystać po zarejestrowaniu się, a następnie zalogowaniu w Sklepie Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Usługodawca oraz Sprzedający zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Mechanizm cookies, adres IP i cel ich zbierania. 

6.1. Sklep Internetowy używa plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na komputerze osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sklep produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep Internetowy. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym. 

6.2. Sklep używa narzędzia Google Analytics - jest to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Sklepu Internetowego oraz danych demograficznych Użytkowników, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

6.3. Sklep wykorzystuje dwa typy plików cookies: a)Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. b)Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych pozwalających na poprawne działanie Sklepu i jego funkcji. 

6.4. Sklep wykorzystuje cookies w celu: 

- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu;

- zalogowanie Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu) -  Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła; 

6.5. Sklep wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: 

- prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA); 

6.6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu Internetowego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:


- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
- Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

6.7. Sklep gromadzi adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu.

6.8. Adres IP jest wykorzystywany przez Sklep w celu:

- tworzenia analiz statystycznych

- identyfikacji działań obciążających serwer

- diagnozowaniu problemów technicznych

7. Portale społecznościowe

7.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

8. Zabezpieczenia

 

8.1. Sklep stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Sklep zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

8.2. Firmowe komputery wyposażone są w aktualne programy antywirusowe oraz zapory sieciowe i posiadają hasła systemowe oraz hasła do programów i baz danych przechowujących dane osobowe zapewniając bezpieczeństwo przy nieuprawnionym dostępie osób trzecich. 

8.3. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy sklepu SimpleHome 

8.4. Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta Klienta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Zapomniałem hasła”, podanym przy formularzu logowania do Konta Klienta w Sklepie. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu. 

8.5. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.

8.6. Sklep Simplehome nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.

8.7. Komunikacja pomiędzy Użytkownikiem a serwerem Sklepu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL. Protokół SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Sklep Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Sklepu Internetowego do Użytkownika jest kodowana, a następnie dekodowana.

9 Zmiany Polityki Prywatności

 

9.1. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.